2019 summer academy registration

player 1 summer academy class @ Riverview gC (kirtland)

Mondays from 8 AM – 9:30 AM        June 10, 17, 24          July 8, 15, 22, 29

Thursdays from 8 AM – 9 AM           June 13, 20, 27          July 11, 18, 25       August 1

 REGISTER NOW


player 2 summer academy class @ Riverview gC (kirtland)

Mondays from 10:30 AM – 12:00 PM        June 10, 17, 24          July 8, 15, 22, 29

Thursdays from 9 AM – 10 AM           June 13, 20, 27          July 11, 18, 25       August 1

 

REGISTER NOW


player 3 summer academy class @ Riverview gC (kirtland)

Tuesdays from 8:00 AM – 10:30 AM        June 11, 18, 25          July 9, 16, 23, 30

Thursdays from 10 AM – 11 AM           June 13, 20, 27          July 11, 18, 25       August 1

REGISTER NOW


LPGA/USGA Girls summer academy class @ Riverview gC (kirtland)

Tuesdays from 10:30 AM – 12:00 PM        June 11, 18, 25          July 9, 16, 23, 30

Thursdays from 11 AM – 12 PM           June 13, 20, 27          July 11, 18, 25       August 1

REGISTER NOW


PAR summer academy class @ Riverview gC (kirtland)

Mondays from 1:00 PM – 2:30 PM        June 10, 17, 24          July 8, 15, 22, 29

Thursdays from 1 PM – 2 PM           June 13, 20, 27          July 11, 18, 25       August 1

REGISTER NOW


Birdie/Eagle summer academy class @ Riverview gC (kirtland)

Tuesdays from 1:00 PM – 3:00 PM        June 11, 18, 25          July 9, 16, 23, 30

Thursdays from 2 PM – 3 PM           June 13, 20, 27          July 11, 18, 25       August 1

REGISTER NOW